สถิติการเข้าชม

ล้างค่า
เดือน เข้าชมเว็บไซต์ คลังความรู้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ SELF-LEARNING ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย 7 Weekly Deka นวัตกรรมสอนการจัดห้องสมุดประจำศาล แหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ COJ Digital Literacy Online นิทรรศการออนไลน์ ความรู้จาก D-Court 2020 สู่ Smart Court 2021 Legal Databases & Ebook เครือข่ายห้องสมุด
มกราคม 69 13 2 10 0 0 0 0 6 0 5 0
กุมภาพันธ์ 444 56 10 64 7 0 0 0 15 0 16 6
มีนาคม 2,044 92 127 746 19 0 37 0 88 0 29 4
เมษายน 4,075 2,781 273 465 8 0 2 0 34 0 46 2
พฤษภาคม 3,893 1,922 1,003 231 32 20 24 0 38 13 55 11
มิถุนายน 25,432 12,713 2,193 773 664 225 448 1,409 80 289 1,601 110
กรกฎาคม 43,692 20,829 5,234 1,019 3,441 241 842 3,050 82 922 1,708 84
สิงหาคม 50,935 16,656 14,983 1,006 1,925 196 940 4,202 484 286 2,417 136
กันยายน 32,090 16,406 1,781 938 2,549 91 601 786 56 133 3,583 249
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 162,674 71,468 25,606 5,252 8,645 773 2,894 9,447 883 1,643 9,460 602

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved