ประวัติห้องสมุดศาลยุติธรรม

 • ก่อตั้ง

  26 มีนาคม พ.ศ.2499

  เดิมเป็นห้องสมุดกลางอาคารกระทรวงยุติธรรม ตั้งอยู่ชั้น 3 ที่สนามหลวง ตามดำริของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
  มีนายศิริ วิศิษณ์ธรรมอัศวนนท์ เป็นผู้ดำเนินการเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ถูกยกฐานะเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะแรกเป็นเพียงสถานที่เก็บหนังสือและวารสาร ไม่มีการจัดหมวดหมู่ ทำบัตรรายการหนังสือและวารสาร
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดแค่ดูแลจัดเก็บทรัพยากรที่ได้มาจากการบริจาค เพราะไม่มีงบประมาณสำหรับแผนกเก็บเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 • จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ
  และบรรจุตำแหน่ง

  พ.ศ.2518

  แผนกเก็บเอกสารต้องการใช้สถานที่ใหญ่ขึ้นจึงย้ายมาอยู่ติดห้องประชุมของกระทรวงยุติธรรม ต่อมาห้องสมุดกลางกระทรวงยุติธรรม ถูกตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะสังกัดกองวิชาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
  5 มี.ค. 2518 ตำแหน่งบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดกลางกระทรวงยุติธรรม
  16 ส.ค. 2519 ตำแหน่งบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม

 • เปลี่ยนชื่อและแยกตัว

  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538

  เปลี่ยนเป็นชื่อ “ศูนย์สารสนเทศทางกฎหมาย” และได้ย้ายจากกสนามหลวงมาที่อาคารศาลอาญา ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก และย้ายอีกครั้งมาที่ชั้น 6
  ต่อมาศาลยุติธรรมแยกออกจากกระทรวงยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
  ศาลยุติธรรมศูนย์สารสนเทศทางกฎหมายยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกอง ชื่อ “กองวิทยบริการศาลยุติธรรม” มีอำนาจหน้าที่เป็นห้องสมุดกลาง
  และรับผิดชอบงานห้องสมุดประจำศาลยุติธรรม ให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
  ของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

 • เปลี่ยนชื่อ

  26 มีนาคม พ.ศ.2554

  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม”


 • ขอชื่อพระราชทาน

  25 มิถุนายน พ.ศ.2558

  ขอพระราชทานและพระราชาอนุญาตชื่อห้องสมุด เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2558 ชื่อ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ มาจนถึงปัจจุบัน

   

   

  ไฟล์

   

อ้างอิง

 • สำนักงานศาลยุติธรรม. คู่มือการศึกษาค้นคว้าห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม, กรุงเทพฯ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558 80 หน้า
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2518
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม วันที่ 15 ธันวาคม 2553
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved