ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย

ให้บริการสารสนเทศทางด้านกฎหมาย จำนวน 2 ฐานข้อมูล

1. ฐานข้อมูลรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และกฎหมายลูก

        บริการกฎหมายใหม่ และกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีการจัดหมวดหมู่ในรูปแบบแฟ้มกฎหมาย

2. ฐานข้อมูลรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม

        บริการกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารศาลยุติธรรม กฎหมายที่ออกโดย ก.ต. ก.ศ. ก.บ.ศ. ข้อกำหนด ข้อบังคับ คำแนะนำของประธานศาลฎีกา กฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาคดี กฎหมายเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และกฎหมายอื่น ๆ

หากมีข้อขัดข้องในการเข้าใช้ศูนย์ข้อมูลกฎหมายโปรดติดต่อ

กลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย โทร. 0 2541 2376

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved