คำถามที่พบบ่อย

 • การเข้าใช้บริการห้องสมุดศุนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำหรับบุคคลภายนอก

  บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการห้องสุมดศูนย์วิทยการบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถยืมหนังสือได้เฉพาะกรณีนำหนังสือไปถ่ายเอกสารโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ

 • การขอใช้บริการค้นคว้าสำเนาคำพิพากษาศาลฏีกาฉบับเต็มชุดแจ้งการอ่านที่ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

  ให้บริการเฉพาะข้าราชการตุลาการ

  ขอใช้บริการได้ที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญาชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 2541 2376

 • การจัดระบบและนิเทศงานห้องสมุดศาลยุติธรรมและห้องสมุดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

  • สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองบน Application COJLibrary และเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม(https://library.coj.go.th) หมวดนวัตกรรมสอนการจัดห้องสมุด
 • การเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำไปใช้กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:Indidual Develpment Plan)

  บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำชั่วโมงเรียนไปใช้กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:Indidual Develpment Plan) ได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง/1 หัวข้อ

 • บริการสอนและตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมผลงานวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

  ติดต่อศุนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 โทรศัพท์ 0 2541 2264 และศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น 6  โทรศัพท์ 0 2512 8440 

 • Library Update ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จะเปิดเมื่อไร? ยืมหนังสือได้ไหม ? คืนอย่างไร? และต้องทำอย่างไร ?

 • บริการ BOOK Delivery ส่งหนังสือฟรี ?

 • การรับชมวิดีโอ เรียนรู้ด้วยตนเองย้อนหลัง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved