คำถามที่พบบ่อย

 • การค้นหาทรัพยากรสารเทศห้องสมุดศาลยุติธรรม

  การค้นทรัพยากรสารสนเทศศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกีตรติ

  1.1) หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกีตรติ (https://library.coj.go.th) ค้นทุกฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศพร้อมกันด้วยคำค้นเดียว

  1.2) หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกีตรติ (https://library.coj.go.th) ค้นตามฐานข้อมูลแต่ละฐาน

   

 • การค้นหากฏหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ฉบับเก่าและใหม่

  เว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม (https://library.coj.go.th) ค้นที่ฐานข้อมูล ศูนย์ข้อมูลกฏหมาย

 • เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือราชกิจจานุเบกษาออกจากห้องสมุดศาลยุติธรรมและห้องสมุดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

  ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 008/ว14(ป) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

 • การจัดจำหน่ายหนังสือราชกิจจานุเบกษาของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรม

  ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถดำเนินการทำลายราชกิจจานุเบกษาที่คัดเลือกออกจากห้องสมุดตามข้อ 1 ได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 66-70 ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย008/ว14(ป) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

 • การจัดซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษาให้แก่ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

  เพื่อลดภาระของห้องสมุดในการจัดเก็บราชกิจจานุเบกษาที่เป็นรูปเล่ม ในงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจะงดซื้อราชกิจจานุเบกษาแบบรูปเล่มให้แก่ศาลและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เว้นแต่กรณีจำเป็น ศาลและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถแจ้งความประสงค์ขอให้จัดซื้อให้ไปยังศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมภายในเดือนเมษายนของทุกปี ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 008/ว14(ป) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

 • การส่งหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานจัดพิมพ์ให้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

  สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามหนังสือที่ ศย 008/ว76 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

  11.1 หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ไปในรูปแบบตัวล่มพร้อมทั้งไฟล์ PDF/A ที่สามารถเปิดเผยได้และมีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทั้วไป โดยแบ่งออกเป็น

       1. หนังสือกฏหมาย ได้แก่ คำอธิบาย ตัวบท ประมวล พระราชบัญญัติ คำพิพากษา คำวินิจฉัย คำสั่ง คำร้อง รายงานวิจัย หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน จำนวน 3 เล่ม 

       2. หนังสือสนับสนุนการปฏบัติงาน ได้แก่ กฏ ระเบียบ คู่มือ คำแนะนำ ข้อหารือกรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆ เป็นต้น หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน จำนวน 3 เล่ม

       3. หนังสือทั่วไป ได้แก่ หนังสือที่ระลึกในโอกาสต่างๆ หนังสือ เผยแพร่ ความรู้ หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน จำนวน 1 เล่ม 

  11.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่สามารถเปิดเผยได้และมีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดส่งในรูปแบบไฟล์ PDF/A มายังศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

  การจัดส่งหนังสือหรือสิ่งพิมพ์มายังศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเผยแพร่

 • การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความประสงค์ของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

  ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทำหนังสือแจ้งความประสงค์ถึงศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โทรศัพท์ 0 2541 0206 โทรสาร 0 2 541 0207

 • อ่าน E-book ผลงานทางด้านวิชาการในหลักสูตรต่าง ๆ

  สามารถค้นหา อ่าน และดาวน์โหลด E-book ผลงานทางด้านวิชาการในหลักสูตรต่างๆ บน Application COJLibrary หรือเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม (https://library.coj.go.th) ในหมวดคลังความรู้
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 • กรณีหนังสือที่ขอยืมจากศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเฉลิมพระเกียติสูญหาย ต้องดำเนินการอย่างไร ?

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved