คำถามที่พบบ่อย

  • การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอก

    การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอกไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม กรณีของเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่และทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยการบริการศาลยุติธรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยส่งมาที่ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์/โทรสาร 02 5128413 การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน สาย 38, 126, ปอ. 206 และ ปอ.529

  • คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจำหน่ายหรือไม่

    หนังสือคู่มือดังกล่าว สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม เป็นหน่วยงานจัดทำเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานศาลยุติธรรมทราบเป็นแนวปฏิบัติ สามารถติดต่อสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม โดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2541 2297 ส่วนไฟล์ดิจิทัลที่ปรากฎอยุ่หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมเพื่อให้บริการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (เป็นไปตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร)

  • การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Reading FUN ครั้งที่ 3/2563 ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเพื่อให้สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาศักยภาพ IDPได้มีขั้นตอนอย่างไร

  • ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Read & Learn ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved