คำถามที่พบบ่อย

 • การค้นหาทรัพยากรสารเทศห้องสมุดศาลยุติธรรม

  การค้นทรัพยากรสารสนเทศศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกีตรติ

  1.1) หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกีตรติ (https://library.coj.go.th) ค้นทุกฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศพร้อมกันด้วยคำค้นเดียว

  1.2) หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกีตรติ (https://library.coj.go.th) ค้นตามฐานข้อมูลแต่ละฐาน

   

 • การตรวจสอบการคืนหนังสือที่ยืมจากศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

  ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (https://library.coj.go.th)

 • การเข้าใช้บริการห้องสมุดศุนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำหรับบุคคลภายนอก

  บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการห้องสุมดศูนย์วิทยการบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถยืมหนังสือได้เฉพาะกรณีนำหนังสือไปถ่ายเอกสารโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ

 • การค้นหากฏหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ฉบับเก่าและใหม่

  เว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม (https://library.coj.go.th) ค้นที่ฐานข้อมูล ศูนย์ข้อมูลกฏหมาย

 • การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอก

  การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอกไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม กรณีของเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่และทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยการบริการศาลยุติธรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยส่งมาที่ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์/โทรสาร 02 5128413 การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน สาย 38, 126, ปอ. 206 และ ปอ.529

 • สถานที่ตั้งและเวลาทำการ

  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

  เวลาเปิด – เวลาปิด : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา เว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์
  และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือราชกิจจานุเบกษาออกจากห้องสมุดศาลยุติธรรมและห้องสมุดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

  ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 008/ว14(ป) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

 • การจัดจำหน่ายหนังสือราชกิจจานุเบกษาของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรม

  ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถดำเนินการทำลายราชกิจจานุเบกษาที่คัดเลือกออกจากห้องสมุดตามข้อ 1 ได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 66-70 ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย008/ว14(ป) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

 • การจัดซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษาให้แก่ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

  เพื่อลดภาระของห้องสมุดในการจัดเก็บราชกิจจานุเบกษาที่เป็นรูปเล่ม ในงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจะงดซื้อราชกิจจานุเบกษาแบบรูปเล่มให้แก่ศาลและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เว้นแต่กรณีจำเป็น ศาลและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถแจ้งความประสงค์ขอให้จัดซื้อให้ไปยังศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมภายในเดือนเมษายนของทุกปี ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 008/ว14(ป) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

 • การส่งหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานจัดพิมพ์ให้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

  สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามหนังสือที่ ศย 008/ว76 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

  11.1 หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ไปในรูปแบบตัวล่มพร้อมทั้งไฟล์ PDF/A ที่สามารถเปิดเผยได้และมีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทั้วไป โดยแบ่งออกเป็น

       1. หนังสือกฏหมาย ได้แก่ คำอธิบาย ตัวบท ประมวล พระราชบัญญัติ คำพิพากษา คำวินิจฉัย คำสั่ง คำร้อง รายงานวิจัย หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน จำนวน 3 เล่ม 

       2. หนังสือสนับสนุนการปฏบัติงาน ได้แก่ กฏ ระเบียบ คู่มือ คำแนะนำ ข้อหารือกรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆ เป็นต้น หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน จำนวน 3 เล่ม

       3. หนังสือทั่วไป ได้แก่ หนังสือที่ระลึกในโอกาสต่างๆ หนังสือ เผยแพร่ ความรู้ หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน จำนวน 1 เล่ม 

  11.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่สามารถเปิดเผยได้และมีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดส่งในรูปแบบไฟล์ PDF/A มายังศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

  การจัดส่งหนังสือหรือสิ่งพิมพ์มายังศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเผยแพร่

 • การขอใช้บริการค้นคว้าสำเนาคำพิพากษาศาลฏีกาฉบับเต็มชุดแจ้งการอ่านที่ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

  ให้บริการเฉพาะข้าราชการตุลาการ

  ขอใช้บริการได้ที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญาชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 2541 2376

 • การจัดระบบและนิเทศงานห้องสมุดศาลยุติธรรมและห้องสมุดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

  • สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองบน Application COJLibrary และเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม(https://library.coj.go.th) หมวดนวัตกรรมสอนการจัดห้องสมุด
 • การขอใช้บริการห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 (ห้องประชุม) ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

  ติดต่อกลุ่มงานช่วยอำนวยการ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โทรศัพท์ 0 2513 8335 ภายใน 2622 ล่วงหน้า 3 วัน (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน)

 • การเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำไปใช้กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:Indidual Develpment Plan)

  บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำชั่วโมงเรียนไปใช้กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:Indidual Develpment Plan) ได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง/1 หัวข้อ

 • การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความประสงค์ของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

  ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทำหนังสือแจ้งความประสงค์ถึงศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โทรศัพท์ 0 2541 0206 โทรสาร 0 2 541 0207

 • บริการสอนและตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมผลงานวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

  ติดต่อศุนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 โทรศัพท์ 0 2541 2264 และศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น 6  โทรศัพท์ 0 2512 8440 

 • คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจำหน่ายหรือไม่

  หนังสือคู่มือดังกล่าว สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม เป็นหน่วยงานจัดทำเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานศาลยุติธรรมทราบเป็นแนวปฏิบัติ สามารถติดต่อสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม โดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2541 2297 ส่วนไฟล์ดิจิทัลที่ปรากฎอยุ่หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมเพื่อให้บริการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (เป็นไปตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร)

 • ต้องการอ่านเอกสารดิจิทัลบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แต่ลืม username และ password ในการเข้าใช้งาน ต้องทำอย่างไร

        ในกรณีที่ลืม username และ password ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

           สามารถติดต่อเพื่อขอรับ username และ password ตามช่องทางดังต่อไปนี้

   

            1. ส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ขอรับ username และ password มาที่ libservice@coj.go.th

   

            2. ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 0 2512 8441, 0 2541 2264

   

  ผู้ถามคำถาม

  ท่านนราพงษ์ จิรมณีงาม ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

   

  ผู้ตอบคำถาม

  นายกฤษณะ โจทย์จันทร์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

 • ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดศาลต่างจังหวัด สามารถยืมหนังสือจากศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติได้หรือไม่

  บุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ สามารถใช้บริการยืม-คืน หนังสือ ผ่านการจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยได้ โดยแจ้งความประสงค์ได้ทางโทรศัพทื เบอร์โทร 0 2541 2264 หรืออีเมล์ libservice@coj.go.th

 • สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สามารถยืมได้กี่วัน

  สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แบ่งออกตามประเภทสมาชิก ดังนี้

 • เป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่ประจำอยู่ที่ศาลจังหวัดยะลา ต้องการรหัสสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรมเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลในเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

  ท่านสามารถติดต่อบรรณารักษ์เพื่อสมัครขอรับรหัสสมาชิกห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้ 3 ช่องทางดังนี้

 • การขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา เพื่อจัดกิจกรรมบรรยาย/อภิปราย และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

  ขั้นตอนการจองพื้นที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา เพื่อจัด Streaming 

 • การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Reading FUN ครั้งที่ 3/2563 ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเพื่อให้สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาศักยภาพ IDPได้มีขั้นตอนอย่างไร

 • Library Update ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จะเปิดเมื่อไร? ยืมหนังสือได้ไหม ? คืนอย่างไร? และต้องทำอย่างไร ?

 • สมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรม มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 • การขอรหัสสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรม

  1. แจ้งชื่อ – นามสกุลตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์มือถือ E-mail และหน่วยงานของท่าน  ผ่าน Email : Libservice@coj.go.th
 • ข้อควรปฎิบัติในการใช้สถานที่ราชการ และหนังสือซึ่งเป็นสมบัติของทางราชการ

 • อ่าน E-book ผลงานทางด้านวิชาการในหลักสูตรต่าง ๆ

  สามารถค้นหา อ่าน และดาวน์โหลด E-book ผลงานทางด้านวิชาการในหลักสูตรต่างๆ บน Application COJLibrary หรือเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม (https://library.coj.go.th) ในหมวดคลังความรู้
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 • บริการ BOOK Delivery ส่งหนังสือฟรี ?

 • การรับชมวิดีโอ เรียนรู้ด้วยตนเองย้อนหลัง

 • ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Read & Learn ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

 • กรณีหนังสือที่ขอยืมจากศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเฉลิมพระเกียติสูญหาย ต้องดำเนินการอย่างไร ?

 • โปรแกรมภาษาต่างประเทศที่มีให้บริการที่ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ มีอะไรบ้าง

 • ถ้าลืมรหัสสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรม จะต้องทำอย่างไร

 • เป็นสมาชิกของห้องสมุดเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรมสามารถยืมหนังสือของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติได้หรือไม่

 • ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติให้บริการวารสารวิชาการทางด้านกฎหมายในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล บนเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมมีวารสารอะไรบ้าง

 • วิธีการแก้ไขเมื่อหนังสือเปียกและดูแลหนังสือในหน้าฝน

 • คู่มือการใช้งานระบบสมาชิกศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

   

 • สมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรม ลืมรหัสผ่าน สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง สะดวก รวดเร็ว

 • ยืมต่อหนังสือด้วยตนเองต้องทำอย่างไร?

 • รหัสสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรม ทำอะไรได้บ้าง?

 • BOOK DELIVERY สำหรับบุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรม ที่ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 • บริการของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 • การขอรหัสสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม

 • สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

 • BOOK DELIVERY สำหรับบุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรม ที่ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ FREE

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved