86

นิทรรศการออนไลน์

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

31 มี.ค. 2564 10:23 น.

 

 

 

ที่มาของข้อมูล

1. พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

2. กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.

3. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2546). เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ. กรุงเทพ : โรงพิมพ์พิมพ์ดี.

4. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2546). ดวงแก้วแห่งวรรณกรรม. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด. (2521). สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "ทูลกระหม่อมน้อยของเรา". กรุงเทพ : อมรินทร์การพิมพ์.

6. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2558). สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved