สถิติการเข้าชม

ล้างค่า
เดือน คำอธิบาย ขั้นตอนการเข้าศึกษา และลงทะเบียน VDO เข้าสู่บทเรียน กิจกรรมที่จัดโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม การรายงานผลIDP (แบบ IDP : 3) ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมแนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) แบบประเมินความพึงพอใจ ข้อมูลสถิติ กิจกรรมย้อนหลัง E-Learning หน่วยงานภายนอก การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรศาลยุติธรรม
มกราคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 12 87 62 0 0 0 0 7 18 0
พฤษภาคม 63 353 198 0 0 0 0 0 96 0
มิถุนายน 417 386 280 95 150 8 19 7 197 0
กรกฎาคม 1,317 472 939 467 602 0 19 0 237 0
สิงหาคม 3,342 624 2,924 865 2,192 0 76 0 449 0
กันยายน 517 163 232 83 150 0 12 0 62 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5,668 2,085 4,635 1,510 3,094 8 126 14 1,059 0

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved