สถิติการเข้าชม

ล้างค่า
เดือน คำอธิบาย ขั้นตอนการเข้าศึกษา และลงทะเบียน VDO เข้าสู่บทเรียน กิจกรรมที่จัดโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง เอกสารดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลIDP (แบบ IDP : 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ข้อมูลสถิติ กิจกรรมย้อนหลัง E-Learning หน่วยงานภายนอก รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรศาลยุติธรรม
มกราคม 1,846 195 456 405 0 190 0 4 0 184 0 0
กุมภาพันธ์ 1,460 147 435 243 0 156 0 14 0 135 0 0
มีนาคม 3,060 305 959 1,063 213 305 0 16 0 278 0 0
เมษายน 1,820 133 519 1,062 91 128 0 14 0 128 0 0
พฤษภาคม 2,056 277 760 627 93 121 0 5 0 144 0 0
มิถุนายน 2,106 195 735 751 127 164 0 24 0 164 0 0
กรกฎาคม 1,721 104 603 597 97 122 0 17 0 116 0 0
สิงหาคม 2,551 147 664 1,226 168 295 0 19 0 217 0 0
กันยายน 675 72 44 38 41 10 0 0 0 36 0 0
ตุลาคม 1,140 110 223 79 67 61 0 11 0 126 47 0
พฤศจิกายน 3,328 300 1,205 491 340 365 0 42 0 560 114 0
ธันวาคม 276 9 64 40 21 23 0 2 0 70 9 0
รวม 22,039 1,994 6,667 6,622 1,258 1,940 0 168 0 2,158 170 0

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved