สถิติการเข้าชม

ล้างค่า
เดือน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับวงการศาลยุติธรรม งานวิจัยที่จัดทำโดยศาลยุติธรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม หนังสือกฎหมาย บทความและหนังสือวิชาการ คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ คู่มือปฏิบัติราชการของธุรการ คู่มือติดต่อราชการศาล แผน งบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ งานรัฐพิธี พิธีการ วารสารของสำนักงานศาลยุติธรรม วารสารกฎหมาย รวมข้อสอบ รายงานผลการดำเนินงาน หนังสือที่ระลึก หนังสือหายาก จดหมายเหตุศาลยุติธรรม หนังสืออื่นๆ สารบาญหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา หลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง หลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้น หลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมระดับกลาง หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับต้น วีดิทัศน์
มกราคม 3,492 374 184 1,223 876 0 410 154 42 89 50 159 0 234 41 71 207 23 145 106 375 501 252 39 439 50 132 82 55 40
กุมภาพันธ์ 3,629 291 186 1,039 1,035 0 378 106 47 148 39 1,071 0 250 31 45 133 25 135 295 963 1,218 234 35 298 53 42 68 67 59
มีนาคม 4,421 461 227 1,149 1,461 653 398 155 77 183 56 434 0 313 54 137 328 47 187 207 1,245 1,349 242 93 862 87 124 63 80 48
เมษายน 3,454 324 125 1,013 1,095 483 259 56 39 147 56 303 248 229 17 56 210 21 105 97 447 768 318 66 1,871 68 82 29 68 40
พฤษภาคม 4,543 530 327 1,630 1,573 703 514 162 59 631 113 477 394 315 34 170 338 60 174 210 522 2,288 228 83 674 138 154 106 142 29
มิถุนายน 5,520 527 258 1,811 1,683 773 1,609 159 76 671 47 256 293 418 51 144 257 56 290 228 593 2,111 823 84 1,374 143 117 64 84 68
กรกฎาคม 6,391 657 352 2,095 2,460 650 530 165 54 285 66 1,562 294 496 47 422 653 70 436 245 461 1,037 229 49 1,258 91 40 128 116 64
สิงหาคม 5,163 503 259 1,961 1,714 502 428 121 68 311 56 325 1,831 523 31 128 401 59 280 286 836 1,136 184 68 464 35 31 35 63 72
กันยายน 4,024 499 235 1,912 1,787 852 445 109 36 241 55 517 350 455 60 238 316 58 315 280 525 838 463 78 463 253 75 96 92 33
ตุลาคม 4,583 640 307 1,913 1,377 1,074 785 180 51 183 55 357 456 459 49 151 392 46 372 265 840 1,297 653 151 777 187 89 106 96 35
พฤศจิกายน 5,138 803 258 1,828 1,600 729 880 187 126 321 113 483 328 468 61 203 315 52 466 339 1,048 778 654 118 415 311 106 177 161 83
ธันวาคม 714 104 57 126 528 106 39 17 0 23 10 48 43 34 19 12 16 6 36 29 308 227 43 4 111 9 5 10 14 12
รวม 51,072 5,713 2,775 17,700 17,189 6,525 6,675 1,571 675 3,233 716 5,992 4,237 4,194 495 1,777 3,566 523 2,941 2,587 8,163 13,548 4,323 868 9,006 1,425 997 964 1,038 583

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved