สถิติการเข้าชม

Reset
เดือน เข้าชมเว็บไซต์ Knowledge base การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) Law data centre 7 Weekly Deka Innovative teaching in the court library แหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ COJ Digital Literacy Online นิทรรศการออนไลน์ D-Court 2020 to Smart Court 2021 Legal Databases & Ebook เครือข่ายห้องสมุด
January 36,791 12,116 4,267 1,161 2,243 329 1,684 6,708 757 129 1,960 164
February 41,079 14,549 3,370 1,031 9,264 672 1,312 3,609 46 136 2,199 103
March 45,585 18,285 7,943 888 2,081 366 992 4,840 66 231 2,726 148
April 34,398 14,559 5,487 905 1,561 338 450 3,057 1,036 102 2,013 313
May 40,635 21,995 5,228 816 1,367 425 373 2,931 47 135 2,162 173
June 46,636 25,930 5,454 1,072 1,821 389 413 2,757 92 233 2,379 172
July 44,691 25,658 4,417 1,043 1,496 498 262 2,542 908 131 2,351 237
August 46,432 21,473 6,795 1,367 2,810 510 406 3,068 682 196 2,374 219
September 33,046 18,723 1,275 1,258 2,402 649 422 443 54 127 2,786 224
October 37,658 21,077 2,490 1,262 2,300 397 271 896 99 238 2,770 258
November 60,152 22,219 8,414 1,252 2,372 716 744 13,705 78 245 3,370 151
December 7,301 3,183 741 157 242 26 51 1,279 308 27 436 44
รวม 474,404 219,767 55,881 12,212 29,959 5,315 7,380 45,835 4,173 1,930 27,526 2,206

Scan here for visit website

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved