สถิติการเข้าชม

Reset
เดือน เข้าชมเว็บไซต์ Knowledge base การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) Law data centre 7 Weekly Deka Innovative teaching in the court library แหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ COJ Digital Literacy Online นิทรรศการออนไลน์ D-Court 2020 to Smart Court 2021 Legal Databases & Ebook เครือข่ายห้องสมุด
January 69 13 2 10 0 0 0 0 6 0 5 0
February 444 56 10 64 7 0 0 0 15 0 16 6
March 2,044 92 127 746 19 0 37 0 88 0 29 4
April 4,075 2,781 273 465 8 0 2 0 34 0 46 2
May 3,893 1,922 1,003 231 32 20 24 0 38 13 55 11
June 25,432 12,713 2,193 773 664 225 448 1,409 80 289 1,601 110
July 43,692 20,829 5,234 1,019 3,441 241 842 3,050 82 922 1,708 84
August 50,935 16,656 14,983 1,006 1,925 196 940 4,202 484 286 2,417 136
September 32,094 16,410 1,781 938 2,549 91 601 786 56 133 3,583 249
October 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 162,678 71,472 25,606 5,252 8,645 773 2,894 9,447 883 1,643 9,460 602

Scan here for visit website

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved