8
0

News & Update

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBOOK) ที่ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจัดซื้อไว้ให้บริการ

21 Jul 2021 04:49 PM

 

บุคลากรที่สนใจสามารถคลิกเพื่อเข้าใช้งานผ่าน IP Address ศาลยุติธรรมได้ที่นี่ https://bit.ly/3xIIHby

สามารถใช้งานภายนอกหน่วยงานโดยการลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านทางอีเมล์ได้ที่นี่ https://bit.ly/3iOyYvo

Attachment

- Document not found -

Scan For Read This Page

Scan here for visit website

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved